FANDOM


The burning bush

Mojsijev prvi susret sa gorućim žbunom.

I Gospod reče Mojsiju: Doći ću ti u oblaku dima.“ (Izlazak 19:9)

Kada je Mojsije prvi put razgovarao sa Bogom, upita ga kako mu je ime[1], da bi znao šta da kaže ostalima, da bi mu poverovali. „Bog reče Mojsiju: Ja sam onaj koji jesam[2] (אהיה אשר אהיה). Tako ćeš kazati sinovima Izrailjevim: Ja jesam me posla k vama.“ (Izlazak 3:14) To su bile prve reči koje je Mojsije čuo posle uvođenja u sveštenstvo, tokom prvog susreta sa „gorućim žbunom“.

A kada su sinovi Izrailja pravili bivak, Mojsije je svoj šator razapeo dalje od ostalih, i išao je tamo povremeno da razmisli šta će i kako će. „A kad Mojsije ulažaše u šator, spuštaše se oblak dima i ustavljaše se na vratima od šatora, i Gospod govoraše sa Mojsijem... licem u lice, kao što govori čovek sa prijateljem svojim.“ A narod je stajao ispred šatora i čekao Mojsijevu reč. [3]

Epitet „Jahač oblaka“ se odnosio na Jahvea. Jevrejski naučnik Ralph Patai je 1967. naglasio da je Jahve putovao u oblaku, koji je dolazio od dima smole. U Knjizi Izlaska 40 piše da je Božje prisustvo u Šatoru naznačeno oblakom, koji je prekrivao šator spolja i ispunjavao ga iznutra. „Namesti oltar zlatni u šatoru ... i pali na njemu kad mirisni, kao što Gospod beše zapovedio Mojsiju.“ „Tada oblak pokri šator od sastanka i šator se napuni slave Gospodnje.“

Mojsije

Mojsije prema Mikelanđelu. Rastafarijanci veruju da je bio crn, jer je živeo u Africi.

Mnogi opisi iz Starog zaveta, posebno iz Knjige Izlaska, upućuju na to da se u šatoru, prilikom sastanaka jevrejskih poglavica, sagorevala mirisna smola, koja je blisko povezana sa doživljajem Božjeg prisutva. Ovde primećujemo gotovo istovetnost sa Skitskim običajima paljenja konoplje, koje je opisao Herodot u 5. veku p.n.e: "Skiti uzmu seme ove konoplje, uđu pod svoje šatore i bacaju ga na usijano kamenje, pa se ono dimi i stvara paru, kojoj nije ravno nijedno parno kupatilo u celoj Grčkoj. Od te pare, Skiti su oduševljeni od veselja." Ova sličnost običaja, daleko od toga da je slučajna, jer su Skiti i Hebreji imali neposredne društvene i trgovačke kontakte, a u hebrejskim izvorima su nazivani Aškenazi.

Nedavno je arheološkim istraživanjima potvrđena upotreba konoplje među Jevrejima davno pre hrišćanske ere. Na iskopinama u Bet Shemeshu blizu Jerusalima su u grobu jedne žene, pronađeni i ostaci konoplje. Sahrana se datira u 1.500 godinu p.n.e, a istraživači pretpostavljaju da je žena umrla na porođaju i da joj je konoplja davana kako bi olakšala porođajne muke. Istraživanja su potvrdila da je konoplja korišćena u tom području sve do 4. veka. Da slika bude još potpunija, na skitskim iskopinama na Altajskim planinama je 1929. iskopana mumija i bronzana posuda puna semenki konoplje, stara 2000 godina. Prilikom podvodnih arheoloških iskopavanja u Sredozemnom moru, pronađena je bala hašiša, a sam brodolom se datira negde oko 0. godine. Da li je ovo istorijsko svedočanstvo o organizovanoj trgovini konopljom? Nije neverovatno da su Skiti bili glavni dobavljači konoplje ostatku Evrope. Savremenim istraživanjima naučnici su došli do zaključka da je hašiš bio glavni sastojak smole koja je gorela u hramovima tokom verskih ceremonija antike, i takođe je rutinski korišćen u hebrejskim obredima sve do vladavine Kralja Jošuaha 621. godine. Immanuel Low je istraživao tehnike spravljenja smeše za Pashu i zaključuje da je imala konoplju kao glavni sastojak.

Napomene Уреди

  1. Tada je vladalo mnogoboštvo, pa je hteo da zna sa kojim je Bogom razgovarao.
  2. Ja sam onaj koji jesam odgovara skraćenici YHWH (Yud-Hay-Vav-Hay), iz čega se izvodi starozavetno ime Boga.
  3. Izlazak 33:7-11