FANDOM


Psilocybin

Psilocibin

Psilocibin je halucinogeni sastojak prisutan u velikom broju gljiva iz porodice Psilociba, koje se u žarogonu zovu magične gljive. U nekim plemenskim kulturama gljive se uživaju u religiozno-mistične svrhe. Danas je uživanje psilociba, iako u nekim zemljama nezakonito, sve više rasprostranjeno u zapadnom svetu.

Psilocibin je izuzetno aktivna materija. Efekti psilocibina se porede sa efektima LSD-a, samo kraćeg trajanja. Prvi efekti se javljaju već pri dozi od 4 mg. Simptomi nastaju 0,5 - 2 časa nakon uzimanja, a sastoje se od glavobolje, vrtoglavice, mišićne slabosti, usporenja pulsa i sniženja krvnog pritiska i psihoznih efekata koji mogu biti ugodni, ali i neugodni. Pojavljuju se halucinacija i poremećaj percepcije vremena i prostora a nekad i euforija ili depresija,. Efekti obično traju 6 do 10 časova.