FANDOM


Vuk Karadžić u svom rečniku navodi sledeće reči nastale od konoplje:

  • konop (uz staru narodnu izreku: „Dva pelivana ne mogu na jednom konopu igrati)
  • konopar, konopac (konopac je od konoplje i dobro je usukan i samo ga konopari grade)
  • konopljište, odn. konopljak, pa pridev konopljan, imenica konoplje (uz koju kaže, da se upotrebljava u ženskom rodu u množini (te konoplje)
  • konopljika (uz narodnu izreku: "Tanka kao konopljika"). Daje i augmentativ od konopljika, koji glasi konopljičina, i deminutiv konopčić, koji može da glasi i konopčence.
  • končanje, imanica koja znači pletenje i glagol končati, što znači plesti
  • žensko ime Konoplja (što je posebno zanimljivo i vredno analize).

U ovu grupu reči spadaju i reči:

  • konac i izvedenice okončati, konak, konačiti, konačište (češki konec, ruski kanjec, u značenju kraj)
  • kanap, a u Bosni se kaže i kanav, a ponegde i kanaf
  • koplje (koje često nosi ime po drvetu, ili po stablima koja su služila za njegovu izradu)

Vidi još Уреди